2024_13_01_04 - PegasJournal

Hľadaj
Go to content

Main menu:

2024_13_01_04

Issues > Issue n1 2024 > section1_2024
ONLINE EDUCATION THROUGH THE EYES OF STUDENTS WITH DISABILITIES

[ONLINE VZDELAVANIE OCAMI STUDENTOV S POSTIHNUTIM]

Vladimira Polackova

doi: 10.18355/PG.2024.13.1.4

Abstract
The Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic was during the pandemic forced to interrupt face-to-face teaching in all schools from kindergarten to university and switch to online education. Even the universities were not prepared for this form of education, as few universities offered study programs in which it was possible to study either in a combined or in an online form. As part of the empirical investigation, the aim was to map the opinions of university students with specific needs and analyzes their experiences with online education. The findings resulting from the investigation of the involved 83 respondents indicate that online education had many advantages and disadvantages for students with specific needs. The most frequently mentioned advantages were recordings from lectures and seminars, teachers were more accommodating, had better communication during consultations, feelt more comfortable in the home environment. There were also negative answers, such as social isolation, technical problems, lack of practice, exercises, problems to concentrate, deterioration of health, unattractive online teaching, reduced time for writing tests.

Key words
Student with disabilities, student with specific needs, online education, inclusion, tertiary education

Abstrakt
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR bolo počas pandémie nútené prerušiť prezenčnú výučbu na všetkých školách od materských až po vysoké a prejsť na online vzdelávanie. Na túto formu vzdelávania neboli pripravené ani vysoké školy, keďže máloktorá univerzita ponúkala študijné programy, v ktorých bolo možné študovať či už v kombinovanej alebo online forme. V rámci empirického skúmania bolo cieľom zmapovať názory vysokoškolákov so špecifickými potrebami a analyzovať ich skúsenosti s online vzdelávaním. Zistenia vyplývajúce z prieskumu zapojených 83 respondentov naznačujú, že online vzdelávanie malo pre študentov so špecifickými potrebami množstvo výhod a nevýhod. Najčastejšie uvádzanými výhodami boli nahrávky z prednášok a seminárov, vyučujúci boli ústretovejší, lepšia komunikácia pri konzultáciách, príjemnejší pocit v domácom prostredí. Objavili sa aj negatívne odpovede, ako sociálna izolácia, technické problémy, nedostatok praxe, cvičenia, problémy so sústredením, zhoršenie zdravotného stavu, nezaujímavá online výučba, skrátený čas na písanie testov.

Kľúčové slová
Študent s postihnutím, študent so špecifickými potrebami, online vzdelávanie, inklúzia, terciárne vzdelávanie

Pages: 37-47

Full Text
 
Licencia Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Back to content | Back to main menu