2023_12_02_05 - PegasJournal

Hľadaj
Go to content

Main menu:

2023_12_02_05

Issues > Issue n2 2023 > section2_2023
INTERACTIVE APPROCHES IN EXPERIENTIAL PEDAGOGY

[INTERAKTÍVNE PRÍSTUPY V ZÁŽITKOVEJ PEDAGOGIKE]

Xenia Bergerova – Erika Miklosova

doi: 10.18355/PG.2023.12.2.5

Abstract
The paper acquaints the reader with ways and forms of activating students within experiential pedagogy through selected works of art. The task is to mediate the experience and stimulate the student to react and reflect. The tasks are part of the project named Walking, and in the form of research in the countryside, they familiarize the students with the basic functions of the forest and field landscape where the students come from. The contribution's author presents research in progress and a cross-section through preparing the selected workstations.

Key words
experiential pedagogy, drawing, painting, visual art, student, primary education, slow life

Abstrakt
Príspevok oboznamuje čitateľa so spôsobmi a formami ako aktivovať žiakov v rámci zážitkovej pedagogiky prostredníctvom konkrétnych umeleckých diel, ktorých úlohou je sprostredkovať zážitok a žiaka podnietiť k reakcii a k reflexii. Úlohy sú súčasťou projektu Chôdza a formou výskumu v krajine oboznamujú žiaka so základnými funkciami lesnej a poľnej krajiny, odkiaľ žiaci pochádzajú. Autor prezentuje príspevok v štádiu rozpracovanosti a oboznamuje čitateľa prierezom príprav týchto stanovíšť.

Kľúčové slová
zážitková pedagogika, kresba, maľba, vizuálne umenie, žiak, základné školstvo, spomalenie

Pages: 123-131

Full Text
 
Licencia Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Back to content | Back to main menu