2023_12_01_03 - PegasJournal

Hľadaj
Go to content

Main menu:

2023_12_01_03

Issues > Issue n1 2023 > section1_2023
EDUCATING PUPILS IN SOFT SKILLS

[VÝCHOVA ŽIAKOV K MÄKKÝM ZRUČNOSTIAM]

Erich Petlak

doi: 10.18355/PG.2023.12.1.3

Abstract
In education, the emphasis has been primarily on pupils' knowledge and skills. These were and even nowadays are considered crucial for a person's further application in life. In the literature, they are described as 'hard skills'. However, in view of the changing world, the manifestations and demands of social and working life, in which people enter into many contacts with each other, the demands of the times, which require not only knowledge but also social, communicative and other skills, it is necessary to pay attention to these aspects alongside knowledge and to prepare the growing generation for these new requirements. These are described as "soft skills". The paper describes them and also outlines ways to develop them.

Key words
Education, hard skills, soft skills, types of soft skills, teachers' attitudes towards skills

Akstrakt
V doterajšej edukácii sa kládol dôraz predovšetkým na vedomosti a zručnosti žiakov. Tie boli a ešte aj v súčasnosti sú považované za rozhodujúce. Majú zásadný vplyv na uplatnenie sa človeka v živote. V literatúre sú opisované ako „tvrdé zručnosti“. Avšak vzhľadom na meniaci sa svet, na prejavy a požiadavky spoločenského a aj pracovného života, v ktorom ľudia vstupujú do mnohých vzájomných kontaktov, na požiadavky doby, ktorá si vyžaduje nielen vedomosti, ale aj sociálne, komunikatívne a ďalšie zručnosti je potrebné popri vedomostiach venovať pozornosť aj týmto stránkam a pripravovať dorastajúcu generáciu aj na tieto nové požiadavky. Tie sú opisovaní ako „mäkké zručnosti“. V príspevku je ich opis a aj náčrt možností ako ich rozvíjať.

Kľúčové slová
edukácia, tvrdé zručnosti, mäkké zručnosti, druhy mäkkých zručností, postoje učiteľov k zručnostiam

Pages: 31-39

Full Text
 
Licencia Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Back to content | Back to main menu